Elektronikanın əsaslarıKoteqoriyasız

Mikrosxemotexnika nədir?

XX əsrin axırian və XXI əsrin əvvəli bütövlükdə elektronika əsridir. Ona görə də müasir elm və texnikanın inkişafını elektronikasız təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bu gün elektronikanın köməyi olmadan nə kosmosda, nə okeanın dərinliklərində, nə istehsalatın avtomatlaşdınlmasında, nə radio və televiziya verilişlərinin ötürülməsinin, nə də telekommunikasiyanın və s. inkişafını təsəvvür etmək mümkün deyildir.

Elektronika-elektron cihazlannın iş prinsipini, istifadəsini, quraşdınlmasını, yaradılmasını, istehsalın elmi texniki sahələrini əhatə edir.

Mikroelektronika-elektronikanın elə bir sahəsidir ki, orada yeni növ keyfiyyətli inteqral mikrosxemlərdən istifadə etməklə elektron cihazlannın işlənməsi, tətbiqi və s. öyrənilir.

İnteqral mikrosxemlər, adından göründüyü kimi bir çox komponentlərin (tranzistor, diod, kondensator, rezistor və s.) vahid texnoloji proses nəticəsində hazırlanması nətijəsində yaradılır. Əgər inteqral mikrosxem anjaq bir tip komponentlərdən hazırlanmışsa onda onlara birtipli sxemlər deyilir.

Elektronikanın əsasını mikrosxem texnikası təşkil edir. Yuxandan göründüyü kimi elektron sənayesinin inkişafını mikrosxem texnikası təşkil edir və o aşağıdakı fənnlərlə sıx əlaqədardır. Dediklərimizi aşağıdakı şəkildə göstərsək aydın olar. Şəkil 1.1-dən göründüyü kimi mikrosxem texnikasının tətbiq sahələri aşağıdakılardır

I- OPTOELEKTRONİKA

 • 1.1 infoımasiyanın emalı sistemləri;
 • 1.2 informasiyanın əks olunma sistemləri;
 • 1.3 optik yaddaş qurğulan;

II- RADİOVERİCİ VƏ QƏBULEDİCİ QURĞULARI

 • 2.1 radioastıonomiya sistemləri;
 • 2.2 radionaviqasiya sistemləri;

III- TELEÖLÇMƏLƏR VƏTELEİDARƏEDİCİLƏR.

 • 3.1 dəniz sistemləri;
 • 3.2 yeraltı sistemlər,
 • 3.3 kosmik və aviasiya sistemləri;

IV- TİBBİ ELEKTRONİKA

 • 4.1 biotibbi tədqiqatlar sistemi;
 • 4.2 bioloji prosseslərin elektron stimulyasiyası sistemləri;
 • 4.3 dioqnostik sistemləri;

V- MƏİŞƏT TEXNİKİ ELEKTRONİKASI

 • 5.1 televizor, maqintofon, radioqəbuledijilər,
 • 5.2 elektrik musiqi cihazlan;
 • 5.3 elektron saatlar
 • 5.4 foto apparaturalar

VI- HESABLAMA TEXNİKASI

 • 6.1 rəqəm EHM;
 • 6.2 hesablayıjı maşınlar (kalkiyatorlar və s.);
 • 6.3 analoq EHM;

VII- RABİTƏ

 • 7.1 rabitə sistemləri;
 • 7.2 məftilli rabitə sistemləri;
 • 7.3 verilənlərin ötürülməsi;
 • 7.4 naqilsiz telekommunikasiya avadanlıqlan;

VIII- NƏQLİYYAT

 • 8.1 dəmiryol sistemi;
 • 8.2 avtomobil sistemi;
 • 8.3 aviv sistemlər
 • 8.4 dəniz sistemi;

IX- CİHAZ QAYIRMA

 • 9.1 ölçü cihazlan sistemi;
 • 9.2 saat avadanlıqlan sistemi;

X- KVANT ELEKTRONİKASI

 • 10.1 materiallann emalı sistemi;
 • 10.2 rabitə sistemləri;
 • 10.3 yaddaş qurğulan sistemləri.

Yuxanda qeyd olunan sahələrdən göründüyü kimi sxemotexnikanın tətbiqi həyatın bütün sahələrini əhatə edir. Elm və texnikanın bu günkü inkişafı sübut edir ki: XXI əsrin ortalannda bütün sahələr tam elektronikanın tətbiqi ilə idarə olunajaqdır.

Mikrosxemlərin bu və ya digər formasından, quruluş lanndan, hazırlanma növlərindən asılı olmayaraq onlar elektrik jərəyanın enercisinin bu və ya digər şəklə salınmasına, ötürülməsinə və çevrilməsinə xidmət edir.

Ə.H.Məmmədov. “Mikrosxemotexnika” Bakı -2002 dərs vəsaiti Çaşıoğlu 136s.

Современная
Yazının üz qabıq şəkili bu kitabdan götürülüb

Əlaqəli Məqalələr

0 0 səslər
Article Rating
Abunə ol
Xəbər ver
guest

0 Comments
Sətir içi geri bildirimlər
Bütün şərhlərə baxın
Back to top button
0
Fikirlərinizi bilmək istərdik,lütfən şərh yazın.x